Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Επικοινωνία

ΦΣΑ

Περιεχόμενα

Ο Σύλλογος

Ο Φ.Σ.Α. ιδρύθηκε , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ν.3601/1928 “περί συστάσεως φαρμακευτικών συλλόγων” και τον ΑΝ 1384 “περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Ν.3601 περί φαρμακευτικών συλλόγων”.
Λειτουργεί υπό την μορφή ΝΠΔΔ, η δε λειτουργία του διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί φαρμακευτικών συλλόγων και τον Εσωτερικό του Κανονισμό.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ΦΣΑ ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση της 24-1-1960 και ετέθη σε ισχύ δυνάμει της υπ.αριθ. ΦΒ 3029/5-3-60 αποφάσεως του τότε Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κ.Ι.Ψαρρέα. (ΦΕΚ 179/29-4-60 Τχ Β’).

Ανώτατο όργανο του Φ.Σ.Α. είναι η Γενική Συνέλευση , η οποία συνέρχεται τακτικά κατά τους μήνες Μάρτιο και Νοέμβριο εκάστου έτους. Μέλη του Φ.Σ.Α. γίνονται υποχρεωτικά όλοι οι φαρμακοποιοί που λειτουργούν νόμιμα δικό τους φαρμακείο στην περιοχή της Αττικής. ¶παντα τα μέλη του Φ.Σ.Α. οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό.
Στον Φ.Σ.Α. τηρείται μητρώο των εγγεγραμμένων φαρμακοποιών, καθώς και ατομικοί αυτών φάκελοι.
Ο Φ.Σ.Α. διοικείται από 9μελές Δ.Σ., που εκλέγεται ανά τριετία από την Γ.Σ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς μία φορά τον μήνα και εκτάκτως όταν προκύπτει ανάγκη η εκπροσώπηση του Φ.Σ.Α. ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής και παντός τρίτου ενεργείται – με την επιφύλαξη του άρθ. 49 παρ. 2 του Εσωτ.Κανονισμού, υπό του Προέδρου του Δ.Σ.

Από την Γ.Σ. εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι του Φ.Σ.Α. – εκλέκτορες στον Π.Φ.Σ., οι οποίοι σήμερα – σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία – είναι 22.
Περαιτέρω , στον Φ.Σ.Α. λειτουργεί και Πειθαρχικό Συμβούλιο, στον οποίο συμμετέχουν 3 εκλεγέντα από την Γ.Σ. μέλη του Φ.Σ.Α.

Ο Φ.Σ.Α. παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στο κατά τα ανωτέρω Πειθαρχικό Συμβούλιο, η λειτουργία του οποίου βαρύνει τον προϋπολογισμό του Φ.Σ.Α.

Ο Φ.Σ.Α. από την ίδρυση του και δώθε :

  1. έχει συνάψει συλλογικές συμβάσεις με 42 Ασφαλιστικά Ταμεία , αναλαμβάνοντας ρόλο διεκπεραιωτή. Με το να μεσολαβεί και να παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες συνταγές των φαρμακείων-μελών του, επιτυγχάνει δια της αποφυγής γραφειοκρατικών διαδικασιών, την έγκαιρη εξόφλησή τους, προωθώντας έτσι σημαντικά τα συμφέροντα των μελών του.
  2. παρεμβαίνει δυναμικά σε περιπτώσεις προβλημάτων μελών του με Ταμεία, τα οποία συνάπτουν ατομικές συμβάσεις με αυτά.
  3. έχει οργανώσει την λειτουργία Ταμείου Αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών των μελών του, όπως ενδεικτικά σοβαρή ασθένεια που οδηγεί σε πρόσκαιρη ή μόνιμη ολική ανικανότητα, καταστροφή του φαρμακείου από φυσική ή άλλη αιτία που εκφεύγει του πεδίου ελέγχου του φαρμακοποιού,
  4. φροντίζει δια της συντάξεως και κυκλοφορίας εγκυκλίου να παρέχει σε μηνιαία βάση στους φαρμακοποιούς-μέλη του την κατά το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση σε θέματα επιστημονικά και κλαδικά
  5. Ε/ συμμετέχει δια αντιπροσώπων του στους ελέγχους που διενεργούν τα εντεταλμένα όργανα της Νομαρχίας κατά την επιθεώρηση υπό ίδρυση ή μεταφορά φαρμακείων προκειμένου να τους δοθεί άδεια λειτουργίας και
  6. ΣΤ/ εν γένει αποτελεί την φωνή του 40% του συνόλου των ελληνικών φαρμακείων, γεγονός που του προσδίδει ιδιαίτερη δύναμη και κύρος ως συλλογικού οργάνου.

Βραχυπρόθεσμο στόχο του Φ.Σ.Α. αποτελεί, μεταξύ άλλων, η λειτουργία Ταμείου Αυτασφαλίσεως και Αρωγής των Μελών του Φ.Σ.Α. και η απόκτηση ιδιόκτητων γραφείων.

Τέλος, φιλοδοξία και προτεραιότητα του Δ.Σ. του Φ.Σ.Α. είναι ο εκσυγχρονισμός του επαγγέλματος και η παροχή αμέριστης συμπαράστασης στον φαρμακοποιό της Αττικής, στα τυχόν επαγγελματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μυλλέρου 1 – Αθήνα
Τηλ/κο Κέντρο: 5221163 – 5247783 – 5223914 – 5220954 – 5220955 – 5228051
Fax: 5220721 – 5220639

email : grfsa@fsa.gr

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠρόεδροςΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑντιπρόεδροςΔΑΓΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓραμματέαςΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤαμίαςΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μέλη ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Κοινοποίηση :