Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Επικοινωνία

Οι ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ και οι ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ Γ’ ΓΕΝΙΑΣ Βλέπε (ΠΙΝΑΚΑΣ 12) χορηγούνται ΜΟΝΟ με “αιτιολογημένη ειδική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία”, ο τύπος της οποίας δίδεται με το κάτωθι υπόδειγμα:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΙΝΟΛΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ή ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΩΤΙΚΗ ή ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΩΝ Γ’ ΓΕΝΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 
 
 
      Ονοματεπώνυμο Ιατρού / Ειδικότητα:
      Νοσηλευτικό Ίδρυμα:
      Ιδιωτικό Ιατρείο /Διεύθυνση:
 
 
      Ονοματεπώνυμο Ασθενούς:
      Διεύθυνση κατοικίας:
 
 
      Διάγνωση:
 
 
               Rp
   
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
 
      (π.χ. αντοχή σε άλλα παλαιότερα αντιμικροβιακά κλπ., συνέχιση συνταγής      
      Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής, περιπτώσεις φαρμάκου πρώτης επιλογής,
      άλλη αιτία)
 
 
 
 
 
           Υπογραφή και Σφραγίδα Ιατρού                                          Ημερομηνία
 
 
 
 

*Σημείωση : Η συνταγή πρέπει να φυλάσσεται από τα φαρμακεία επί 2ετία.

Το ανωτέρω υπόδειγμα της αιτιολογημένης συνταγής θα εκδίδεται εις τριπλούν. Το ένα αντίγραφο θα κρατείται από τον ιατρό, το άλλο από τον φαρμακοποιό και το τρίτο θα επισυνάπτεται στην συνταγή του Ασφαλιστικού Ταμείου. Η ειδική αυτή συνταγή φυλάσσεται στα φαρμακεία επί 2ετία.

Η χρόνια βακτηριακή προστατίτις όταν συνταγογραφείται από ουρολόγο ή λοιμωξιολόγο δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο από το ειδικό έντυπο. Στην περίπτωση όμως που η συνταγή έχει εκδοθεί από ιατρούς χωρίς ειδικότητα (π.χ. αγροτικούς) ή άλλης ειδικότητας εκτός ουρολόγου ή λοιμωξιολόγου, απαιτείται, επί πλέον του ειδικού εντύπου, τεκμηριωμένη γνωμάτευση ουρολόγου ή λοιμωξιολόγου.

 Για την περίπτωση  διορθικής βιοψίας προστάτου χορηγείται μόνο ένα εμβαλλάγιο με την μικρότερη συσκευασία των ανωτέρω αντιβιοτικών.

Κοινοποίηση :