Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Επικοινωνία

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ :

Α) Άρθρα 8-9-20-21 του ν..4139/20-3-2013

Β) ν.4600/2019

Γ) Τιμές ναρκωτικών Κρατικού Μονοπωλίου

Δ) Απόφαση Υπουργείου Υγείας Γ.Π.Δ3γ/οικ.87590/12-11-2018 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ”

Ε) Ν.4812/2021, ΑΡΘΡΟ 78 : Ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ναρκωτικών από το φαρμακοποιό

*ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΦΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

—————————————————-

Α)

«ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» [ Ν.4139/20-3-2013 ΦΕΚ Α’ /74 ]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΩΝ

……..
άρθρα 8,9,20 &21

Άρθρο 8
Συνταγές χορήγησης ναρκωτικών και παραβάτες αυτών
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, ιατροί ή οδοντίατροι ή κτηνίατροι που εκδίδουν συνταγές, οι οποίες αναγράφουν ναρκωτικά κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, τιμωρούνται με πρόστιμο από τριακόσια (300) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, που επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ.. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί, κατά την ίδια διαδικασία, και πρόσκαιρη παύση εξάσκησης του επαγγέλματος από δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, φαρμακοποιοί που εκτελούν τέτοιες συνταγές τιμωρούνται ομοίως με πρόστιμο από τριακόσια (300) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, και με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από τρεις (3) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες, κατά τις διατάξεις του νόμου περί επιθεωρήσεως των φαρμακείων.

Άρθρο 9
Χορήγηση ναρκωτικών από φαρμακοποιούς
1. Απαγορεύεται στους φαρμακοποιούς η χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων για ημερήσια χρήση σε ποσότητα ανώτερη της επιτρεπόμενης από την ελληνική φαρμακοποιία ημερήσιας δόσης, και αν ακόμη αναγράφεται τέτοια από τον ιατρό, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκδόθηκε ειδική άδεια του Υπουργείου Υγείας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών. Σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις και μέχρι την έκδοση της ανωτέρω αδείας είναι δυνατή η χορήγηση σε χρονίως πάσχοντες για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου από την οποία πάσχουν, ναρκωτικών φαρμάκων για ημερήσια χρήση σε ποσότητα ανώτερη της επιτρεπόμενης από την Ελληνική Φαρμακοποιία ημερήσιας δόσης, με την προσκόμιση πρωτότυπης ιατρικής συνταγής.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, οι φαρμακοποιοί που χορηγούν ναρκωτικά φάρμακα κατά παράβαση του άρθρου αυτού τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από το νόμο περί επιθεωρήσεως φαρμακείων. Οι σχετικές αποφάσεις του οικείου Περιφερειάρχη, οι οποίες επιβάλλουν ποινή προστίμου, κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και στο Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του τόπου όπου έλαβε χώρα η παράβαση. Όσοι τιμωρήθηκαν δύο φορές διώκονται και ποινικώς και τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.
……
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 20

Διακίνηση ναρκωτικών

1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23, διακινεί παράνομα ναρκωτικά, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2Α και 29, ως έγκλημα διακίνησης ναρκωτικών νοείται κάθε πράξη με την οποία συντελείται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών ή πρόδρομων ουσιών που αναφέρονται στους πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και ιδίως η εισαγωγή, η εξαγωγή, η διαμετακόμιση, η πώληση, η αγορά, η προσφορά, η διανομή, η διάθεση, η αποστολή, η παράδοση, η αποθήκευση, η παρακατάθεση, η παρασκευή, η κατοχή, η μεταφορά, η νόθευση, η πώληση νοθευμένων ειδών μονοπωλίου ναρκωτικών ουσιών, η καλλιέργεια ή η συγκομιδή οποιουδήποτε φυτού του γένους της κάνναβης, του φυτού της μήκωνος της υπνοφόρου, οποιουδήποτε είδους φυτού του γένους ερυθροξύλου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φυτού από το οποίο παράγονται ναρκωτικές ουσίες, η παραγωγή και η εκχύλιση ναρκωτικών ουσιών, η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, η διεύθυνση καταστήματος το οποίο γίνεται εν γνώσει του δράστη συστηματική διακίνηση ναρκωτικών, η χρηματοδότηση, η οργάνωση ή η διεύθυνση δραστηριοτήτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, η νόθευση ή η κατάρτιση ή η χρησιμοποίηση πλαστής ιατρικής συνταγής για την χορήγηση ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνησή τους, καθώς και η μεσολάβηση σε κάποια από τις πράξεις αυτές

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 2 ΝΟΜΟΣ 4523/2018 και ισχύει από 7/3/2018

3. Αν περισσότερες πράξεις διακίνησης αφορούν την ίδια ποσότητα ναρκωτικών συντρέχει μόνο ένα έγκλημα διακίνησης. Κατά την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των επί μέρους πράξεων διακίνησης, το είδος, η συνολική ποσότητα και η καθαρότητα του ναρκωτικού, καθώς και η βαρύτητα των σχετικών επιπτώσεων στην υγεία.


Άρθρο 21
Ιδιαίτερες περιπτώσεις
1. Με ποινή φυλάκισης μέχρι τρία έτη τιμωρείται όποιος: α) διακινεί μικροποσότητες ναρκωτικών, με σκοπό να εξασφαλίσει την κάλυψη των καθημερινών ατομικών του αναγκών χρήσης και είναι εξαρτημένος, β) διαθέτει ναρκωτικά χωρίς κέρδος σε οικείους του, με σκοπό να καλύψει τις άμεσες ανάγκες χρήσης τους.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος, από την ποσότητα ναρκωτικών που έχει προμηθευτεί για τις προσωπικές του ανάγκες, διαθέτει χωρίς κέρδος μέρος της σε άλλον για δική του αποκλειστική χρήση. Η κρίση ότι η διάθεση γίνεται για αποκλειστική χρήση από τον τρίτο και από ποσότητα που καλύπτει προσωπικές ανάγκες του δράστη θεμελιώνεται στα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο.

Β)

Ν. 4600/2019 (όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο εικοστό πρώτο, του Ν.4737/22-10-2020)

«5. α) Για την αντιμετώπιση του πόνου νεοπλασματικής αιτιολογίας επιτρέπεται η συνταγογράφηση οπιοειδών, όπως κωδεΐνης, διυδροκωδεΐνης, τραμαδόλης, οξυκωδόνης, μορφίνης, φαιντανύλης, ταπενταδόλης,βουπρενορφίνης, από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας ή παιδιατρικής σε μέγιστη δόση που προσδιορίζεται με βάση την κλινική εικόνα του ασθενούς και την εμπειρία του ιατρού. Σε κάθε συνταγή αναγράφεται ποσότητα για την κάλυψη μόνο των μηνιαίων αναγκών του ασθενών. Αν κριθεί απολύτως αναγκαίο από τον ιατρό, μπορεί να εκδοθεί τρίμηνη συνταγή με μηνιαία εκτέλεση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν οι ανάγκες του ασθενούς σε αναλγησία μεταβάλλονται μέσα στον μήνα και δεν καλύπτονται από την αγωγή που έχει συνταγογραφηθεί, μπορεί να συνταγογραφείται ως συμπληρωματική θεραπεία επιπλέον ποσότητα οπιοειδών, με αιτιολογημένη διάγνωση που συμπληρώνεται στο πεδίο “σχόλια” της συνταγής.

 β) Μέγιστες ημερήσιες δόσεις για πόνο νεοπλασματικής αιτιολογίας που συνταγογραφούνται από ιατρούς
ανεξαρτήτως ειδικότητας:

Κωδεΐνη 240 mg

Διυδροκωδεΐνη 240 mg

Τραμαδόλη 400 mg

Οξυκωδόνη 40 mg

Ταπενταδόλη 400mg

Βουπρενορφίνη διαδερμική 52,5μg/h/72 ή 96 ώρες

Φαιντανύλη διαδερμική 37μg/h/72 ώρες

Μορφίνη 90 mg από του στόματος.

γ) Η συνταγογράφηση οπιοειδών της περ. β΄ σε μεγαλύτερες δόσεις γίνεται με επανάληψη συνταγής που έχει εκδοθεί από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας ή παιδιατρικής. Σε κάθε συνταγή
αναγράφεται ποσότητα για την κάλυψη μόνο των μηνιαίων αναγκών του ασθενών. Η επανάληψη της συνταγής με έκδοση μηνιαίων συνταγών γίνεται για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,όταν οι ανάγκες του ασθενούς σε αναλγησία μεταβάλλονται μέσα στον μήνα και δεν καλύπτονται από την αγωγή που έχει συνταγογραφηθεί, μπορεί να συνταγογραφείται ως συμπληρωματική θεραπεία επιπλέον ποσότητα οπιοειδών, με αιτιολογημένη διάγνωση που συμπληρώνεται στο πεδίο “σχόλια” της συνταγής. Η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να χορηγηθεί ως συμπληρωματική θεραπεία δεν μπορεί να ξεπερνά σε ημερήσια δόση το 25% της ημερήσιας δόσης που έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας ή παιδιατρικής και σε συνολική ποσότητα την αναγκαία για την κάλυψη επτά (7) ημερών.

 δ) Για την αντιμετώπιση του σωματικού πόνου μη νεοπλασματικής αιτιολογίας από ιατρούς ανεξαρτήτως
ειδικότητας, ισχύουν τα εξής:

Κωδεΐνη 240 mg

Διυδροκωδεΐνη 240 mg

Τραμαδόλη 400 mg

Οξυκωδόνη 40 mg

Ταπενταδόλη 400mg

Βουπρενορφίνη διαδερμική 52,5μg/h/72 ή 96 ώρες

Διαδερμική φαιντανύλη 37μg/h/72 ώρες

Μορφίνη 90 mg από του στόματος.

 ε) Για την αντιμετώπιση του πόνου μη νεοπλασματικής αιτιολογίας από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας,
η μέγιστη δόση προσδιορίζεται με βάση την κλινική εικόνα του ασθενούς.


στ) Σε κάθε συνταγή των περ. δ΄ και ε΄ αναγράφεται ποσότητα για την κάλυψη μόνο των μηνιαίων αναγκών
του ασθενούς.

ζ) Χορήγηση ισχυρών οπιοειδών με ενδοφλέβια, υπαραχνοειδή ή επισκληρίδια οδό χορήγησης επιτρέπεται
μόνο από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας. Ειδικά για την καταστολή και αναλγησία κατά την ενδοσκόπηση
επιτρέπεται η συνταγογράφηση οπιοειδών αναλγητικών, καθώς και κατασταλτικών φαρμάκων, με τήρηση
της νόμιμης διαδικασίας (χρήση ηλεκτρονικής συνταγής και τήρηση επί τριετία αντιγράφου) από ιατρό ειδικότητος γαστρεντερολογίας. Σε αυτήν την περίπτωση τα επιτρεπόμενα σκευάσματα περιέχουν ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α-Δ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α΄ 103) και της παρ. 8 του άρθρου 1 του παρόντος. Τα ανωτέρω φαρμακευτικά σκευάσματα, οπιοειδή, όπως η φαιντανύλη και κατασταλτικά, όπως  η μιδαζολάμη, καθώς και τα αντίδοτά τους, ναλοξόνη και φλουμαζενίλη, αναγράφονται σε ξεχωριστή ηλεκτρονική συνταγή και χορηγούνται παρεντερικά στις απλές ενδοσκοπικές πράξεις, μόνα τους ή σε συνδυασμό και σε δόση κατάλληλη, με σκοπό την καταστολή, ηπίου ως μετρίου βαθμού, επιπέδου Ι-ΙΙ, σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση του βαθμού καταστολής. Η χορήγηση γίνεται από έμπειρο και εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ενδοσκοπικού εργαστηρίου σε τιτλοποιημένες δόσεις με βάση την ανταπόκριση, τις ανάγκες και την ασφάλεια του ασθενούς. Περιορισμοί που έχουν τεθεί στη συνταγογράφηση και εκτέλεση των συνταγών και περιέχονται σε παλαιότερα προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις για τα συγκεκριμένα φάρμακα, αίρονται για τους ιατρούς ειδικότητας γαστρεντερολογίας και για τη συγκεκριμένη ένδειξη, ήτοι για την καταστολή επιπέδου Ι-ΙΙ κατά τις ενδοσκοπικές πράξεις.

Οι σύνθετες ενδοσκοπικές πράξεις σε όλους τους ασθενείς και όλες οι ενδοσκοπήσεις σε ασθενείς με σοβαρά
προβλήματα υγείας (ASA IV και V) πρέπει να γίνονται με μέτρια ή και βαθιά καταστολή, επιπέδου ΙΙΙ-IV, από αναισθησιολογική ομάδα σε οργανωμένες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Το ίδιο είναι αναγκαίο και σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επείγουσες ενδοσκοπήσεις, καθώς και σε ασθενείς με ιστορικό παρενεργειών ή συμβαμάτων κατά τη διάρκεια καταστολής και αναισθησίας.


η) Η συνταγογράφηση φαιντανύλης άμεσης απελευθέρωσης για υπογλώσσια, διαπαρειακή ή διαρρινική χορήγηση επιτρέπεται μόνο από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας ή παιδιατρικής για
την αντιμετώπιση του παροξυσμικού καρκινικού πόνου.

Υπογλώσσια βουπρενορφίνη και μεθαδόνη μπορούν να συνταγογραφούνται μόνο από ιατρούς δημόσιας δομής στο πλαίσιο προγραμμάτων απεξάρτησης.

θ) Ισχυρά οπιοειδή αναλγητικά εκτός αυτών που αναφέρονται στις περ. α΄, β΄, δ΄, ε΄ και η΄ χορηγούνται μόνο
από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας για τον πόνο μη νεοπλασματικής αιτιολογίας και από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας για τον πόνο νεοπλασματικής αιτιολογίας, σε δόσεις ισοαναλγητικές με την από του στόματος μορφίνη.

ι) Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός που συνταγογραφεί οπιοειδή είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του ασθενούς για τη δοσολογία, τη σωστή χρήση, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τους κινδύνους από τη χορήγηση οπιοειδών.

ια) Κατά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των οπιοειδών αναλγητικών, αναγράφεται στη συνταγή η συγκεκριμένη νόσος (βάσει κωδικοποίησης ICD-10), για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση της αγωγής με οπιοειδή.».

5. Η μέγιστη ημερήσια δόση για τις κατωτέρω ουσίες είναι:

ΚΟΚΑΪΝΗΣ υδροχλ. Σκόνη 30 MG

ΟΠΙΟΥ σκόνη 500 MG

ΟΠΙΟΥ βάμμα απλό 5 ML

ΟΠΙΟΥ βάμμα καμφορούχο 100 ML

ΟΠΙΟΥ βάμμα κροκούχο (Λαύδανο) 5 ML

ΟΠΙΟΥ εκχύλισμα 250 MG

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. σκόνη 250 MG

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. δισκία 50 MG 5

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ) 100 MG 3

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ) 50 MG 5

ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΗΣ υδρ. Σκόνη 260 MG

ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΟΝΗΣ (υδροκωδόνης) σκόνη 60 MG

ΔΙΦΑΙΝΟΞΥΛΑΤΗΣ σκόνη 20 MG

ΜΕΟΥΛΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗΣ σκόνη 60 MG

ΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗΣ σκόνη 450 MG

 6. Ιατρός που χορηγεί ιδιοσκευάσματα, τα οποία περιέχουν τις ουσίες δεξτροπροποξυφαίνη, μεθυλοφαινιδάτη και πενταζοκίνη, μπορεί, με δική του ευθύνη, να γράφει στην ειδική συνταγή ναρκωτικών ποσότητα για θεραπεία πέντε (5) ημερών.

Δ)

Τιμές φαρμάκων Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών

ΦΑΡΜΑΚA ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

Υπ’ αριθμ. Δ3(γ)/οικ. 59603/1-8-2018 απόφαση του Υπουργείου Υγείας 

“1. Επανακαθορίζονται οι τιμές πώλησης των φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών

ως εξής:

1) Φύσιγγες Υδροχλωρικής Πεθιδίνης 0,100 γρ. προς ογδόντα πέντε λεπτά (0,85€) η φύσιγγα,

(0,85 €/φύσιγγα).

2) Φύσιγγες Υδροχλωρικής Μορφίνης 0,010 γρ. προς πενήντα πέντε λεπτά (0,55€) η φύσιγγα,

(0,55 €/φύσιγγα).

3) Σκόνη Υδροχλωρικής Μορφίνης προς δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά το γραμμάριο (2,80€)

(2,80 €/γραμμάριο)

2. Οι προαναφερόμενες τιμές πώλησης των φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών

επιβαρύνονται με τον ισχύοντα ΦΠΑ.

3. Με την ισχύ της παρούσας απόφασης, η οποία αρχίζει δέκα ημερολογιακές ημέρες από τη

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καταργείται κάθε προηγούμενη σχετική

απόφαση….”

Ε) Ν.4812/2021, ΑΡΘΡΟ 78 : Ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ναρκωτικών από το φαρμακοποιό με ισχύ από 1.7.2021

Άρθρο εβδομηκοστό όγδοο / Ν.4812/2021

Ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ναρκωτικών από τον φαρμακοποιό

1.α) Οι συνταγές που αφορούν στη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες

που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α’- Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α’ 103) και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007 (Α’ 191), και καταχωρίζονται ηλεκτρονικά, φυλάσσονται σε ηλεκτρονικό αρχείο από τον φαρμακοποιό επί τριετία.

β) Οι χειρόγραφες συνταγές που αφορούν στη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν

τις ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α’- Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007, φυλάσσονται από τον φαρμακοποιό επί τριετία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή αρχείου εικόνας είτε σε φυσικό αρχείο.

γ) To βιβλίο αντιγραφής συνταγών (Συνταγολόγιο) της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 312/1992 (Α’ 157), στο οποίο αναγράφονταν οι δίγραμμες συνταγές ναρκωτικών, τηρείται ηλεκτρονικά από τον φαρμακοποιό και καταχωρίζονται τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007.

Οι ανωτέρω συνταγές που καταχωρίζονται ηλεκτρονικώς, αποθηκεύονται απευθείας στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Ναρκωτικών με την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συνταγής από τον φαρμακοποιό. Στις περιπτώσεις χειρόγραφων συνταγών που αφορούν στη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007, ο φαρμακοποιός υποχρεούται να καταχωρήσει αυθημερόν στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Ναρκωτικών τα στοιχεία της εν λόγω συνταγής (ημερομηνία, όνομα ιατρού, ονομασία ιδιοσκευάσματος ή σκευάσματος, είδος συσκευασίας, περιεκτικότητα, όνομα ασθενούς), έχοντας είτε αποθηκεύσει τη συνταγή αυτή με τη μορφή αρχείου εικόνας στο ηλεκτρονικό αρχείο είτε διατηρήσει

την εν λόγω συνταγή σε φυσικό αρχείο, όπως ορίζεται στην περ. β).

δ) Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ την 1η.7.2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ 

  • Όσοι έχουν μηχανογράφηση στο φαρμακείο τους, θα πρέπει να ενημερωθούν από την εταιρεία που τους παρέχει το σύστημα, για το πρόγραμμα που έχουν για την αυτόματη καταγραφή σε ηλεκτρονικό βιβλίο των ναρκωτικών
  • Όσα φαρμακεία δεν διαθέτουν μηχανογράφηση θα πρέπει να τηρούν ηλεκτρονικά το παρακάτω ηλεκτρονικό αρχείο excel (σύμφωνα με οδηγίες του ΠΦΣ)  
Κοινοποίηση :