Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024

Επικοινωνία

ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (στοιχεία με τα οποία θα εκδίδεται το τιμολόγιο για την υποβολή συνταγών)

(συλλογική σύμβαση, ισχύει από 1/1/2022)

προσοχή: στην επωνυμία ΔΕΝ πρέπει να γράφεται ο όρος ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΜΟΝΟ Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε ή Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος

Κοινοποίηση :